Leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap broekmans & van poppel b.V. Gevestigd te badhoevedorp

1. Geldigheid van deze voorwaarden en definities

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of opdrachten door ons met derden aangegaan;

1.2. Indien de opdrachtgever leverings-, verkoop-, danwel inkoopvoorwaarden hanteert die afwijken van onze voorwaarden, zullen deze ons niet binden tenzij zij uitdrukkelijk schriftelijk worden geaccepteerd.

1.3. Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van verkoopster heeft gekocht wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch, telegrafisch of op andere wijze opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.

1.4. Onder bedrijf wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en derhalve geen consument is.

1.5. Onder consument wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.6. Koop op afstand is een aankoop waarbij de consument en de verkoper elkaar bij die aankoop niet hebben gezien, zoals o.a. bij aankoop via internet. (e.e.a. zoals bedoeld in de Wet Kopen op Afstand van 1 februari 2001.2. Aanbiedingen

2.1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, behouden wij ons het recht voor om binnen 5 dagen na ontvangst van de bevestiging het aanbod te herroepen.

2.2. Wij hebben het recht om een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren. Aanbiedingen of afspraken van vertegenwoordigers of andere personeelsleden binden ons slechts indien zij door ons schriftelijk worden bevestigd.3. Prijzen

3.1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Indien zich vervolgens prijsverhogingen mochten voordoen (bijvoorbeeld t.g.v. verhoging van rechten en/of accijnzen etc.) dan behouden wij ons het recht om het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen.

3.2. Kortingen worden per transactie verleend en geven geen enkel recht op die kortingen bij volgende transacties.4. Annulering en wijziging.

4.1. In geval van een aan ons gegeven opdracht door een bedrijf danwel door een consument waarbij er geen sprake is van koop op afstand :

In die gevallen zijn bij annulering van die opdracht alle gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande dat de opdrachtgever in ieder geval gehouden is terzake van annuleringskosten minimaal 10 % van de hoofdsom aan ons te voldoen, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat gemelde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

4.2. Het bepaalde in het voorgaande artikel geldt onverminderd ons recht op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade; Voor een annulering is onze toestemming vereist.

4.3. Tussentijdse wijzigingen van een opdracht of overeenkomst worden slechts na schriftelijke bevestiging onzerzijds geacht door ons te zijn aanvaard.

4.4. Indien er sprake is van koop op afstand door een consument en er geen leveringstermijn is overeengekomen, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden middels een schriftelijke mededeling aan Broekmans & van Poppel BV indien de bestelling niet binnen 30 dagen is afgeleverd. Van aflevering is sprake op het moment dat het bestelde op het opgegeven adres is afgeleverd.5. Levering en verzending

5.1. Indien er geen leveringstermijn is overeengekomen; wij hebben de meeste goederen op voorraad en vindt levering per omgaande plaats, indien niet op voorraad dan worden goederen in de praktijk meestal binnen enkele dagen geleverd, betreft het goederen die bijvoorbeeld uit USA moet komen dan is het streven de goederen binnen 30 dagen te leveren. Indien er wel een leveringstermijn is overeengekomen, dan is deze nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

5.3. Wij hebben evenwel het recht de wijze van verzending naar ons inzicht te regelen, voorzover de opdrachtgever geen nadere aanwijzingen daaromtrent geeft. Een transportverzekering wordt door ons alleen afgesloten na uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever; Alle bank- en girokosten veroorzaakt door de verzending zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.4. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft nimmer recht op schadevergoeding6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. De eigendom van de zaken gaat van ons over op de koper eerst nadat de koper de koopprijs en al het overige dat zij uit hoofde van deze overeenkomst aan ons is verschuldigd heeft voldaan.

6.2. De koper is gerechtigd de zaken op normale wijze weer te verkopen en te gebruiken, doch zolang de betaling daarvan nog niet volledig heeft plaats gehad, is de koper niet gerechtigd de goederen aan derde in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Indien de koper de zaken waarop ons eigendomsvoorbehoud rust aan een derde verkoopt is hij gehouden zijn uit deze levering voortvloeiende vordering onmiddellijk en onvoorwaardelijk aan ons te cederen. Koper is verplicht ons op de hoogte te stellen, indien zaken waar het eigendomsvoorbehoud van ons op rust in beslag worden genomen.7. Reclames.

7.1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 14 werkdagen na ontvangst der goederen.

7.2. De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 14 werkdagen na ontvangst daarvan op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichting akkoord te hebben gevonden.

7.3. Indien er geen sprake is van koop op afstand dan worden de door ons geleverde zaken slechts teruggenomen binnen voormelde periode, indien deze na voorafgaand overleg met ons in goede staat onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking franco in ons magazijn worden afgeleverd. Indien het product (o.a. muziekboeken, cd's en dvd's) verzegeld is geleverd, dan kan het product alleen geretourneerd worden indien de verzegeling niet verbroken is. De waarde van de geretourneerde goederen wordt, onder aftrek van alle gemaakte kosten, o.m. voor transport, douanebehandeling, eventuele verzekering etc.etc. met de opdrachtgever verrekend.

7.4. Indien er sprake is van koop op afstand en de consument om welke reden dan ook het geleverde niet wenst af te nemen, dan heeft deze het recht het geleverde binnen 14 werkdagen na aflevering aan ons te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retournering en ontbinding van de overeenkomst kan alleen als de verpakking van het geleverde onbeschadigd is en een eventuele verzegeling niet verbroken. De kosten van het terugzenden komen voor rekening van de consument. Een eventueel reeds door de consument gedane betaling wordt binnen 30 dagen na het terugsturen aan de consument terugbetaald.8. Afwijkingen

8.1. Geringe afwijkingen in kwaliteit, specificaties e.d., welke uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de handelsusance algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame.

8.2. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.9. Auteursrecht en reproductierecht

9.1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig ander eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht, danwel enig ander recht, van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij ons in en buiten rechte voor alle gevolgen uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende;

9.2. indien de opdrachtgever gerechtigd is door ons geleverde goederen aan derden ter beschikking -al dan niet tijdelijk en al dan niet om niet- te stellen, danwel deze door te verkopen dan vrijwaart hij ons in en buiten rechte voor alle gevolgen daaruit voortvloeiende.

9.3. Het is de opdrachtgever uiteraard uitdrukkelijk verboden handelingen te verrichten met door ons geleverde goederen welke in strijd zijn met de auteurswet, danwel enige andere wet hier in Nederland, danwel in het land waar de handeling wordt verricht e.e.a. op straffe van een dadelijk en ineens opeisbare aan ons te betalen dwangsom groot ad ? 50.000,00. onverminderd ons recht de werkelijk geleden schade, waaronder immateriële, op de opdrachtgever te verhalen.10. Aansprakelijkheid

10.1. Indien de door ons geleverde zaken tekortkomingen vertonen of gebrekkig blijken te zijn, zullen deze door ons kosteloos worden hersteld of vervangen, wij worden eigenaar van de vervangen zaken.

10.2. Iedere verdere aansprakelijkheid ? tenzij er sprake is van een consumentenkoop - terzake tekortkomingen of gebreken is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.3. Aansluitend op het vorige artikel, sluiten wij uitdrukkelijk onzer aansprakelijkheid ? tenzij er sprake is van consumentenkoop - voor gevolg cq bedrijfsschade uit.

10.4. De opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interessen, welke door ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg van vorderingen door derden op ons terzake van voorvallen, daden of nalatigheden waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.11. Betalingsconditie

11.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden, zonder enige korting, binnen 14 dagen na de factuurdatum, door storting of overmaking op een door ons opgegeven bankrekening;

11.2. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist en is hij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente plus 2% over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim.

11.3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij moeten maken zijn voor rekening van de in verzuim zijnde koper. De buitenrechtelijke kosten bedragen 15% van het uitstaande bedrag inclusief de eventueel verschuldigde rente, e.e.a. een minimum van ? 35,00. De opdrachtgever dient de werkelijke gemaakte gerechtelijke kosten te voldoen, dus ook indien deze boven het door het betreffende Gerecht gehanteerde liquidatietarief uitkomen. De opdrachtgever dient derhalve de rekening van de advocaat, de procureur en de deurwaarder te voldoen, alsmede alle mogelijke andere gerechtelijke kosten.

11.4. Het is de wederpartij niet toegestaan bij wijze van compensatie betalingsverplichtingen van verkoopster uit andere hoofde dan deze overeenkomst in mindering te brengen op hetgeen de wederpartij terzake van deze overeenkomst is verschuldigd.12. Bank en/of Girokosten

12.1. Alle bank- en/of girokosten welke door betaling per bank en/of giro veroorzaakt worden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

12.2. Indien eerst na betaling van de hoofdsom blijkt dat deze extra-kosten zijn ontstaan, dan worden deze alsnog in rekening gebracht en is de opdrachtgever gehouden deze kosten te voldoen.13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1. Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlandse recht van toepassing;

13.2. Alle geschillen en vorderingen, welke tussen ons en de opdrachtgever mochten zijn ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

13.3. Wij zijn echter gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten in welk geval wij de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen.